Kehadiran Ahli

Cari maklumat sini

Saturday, June 30, 2012

Amali M 2:Raylyn .J.
ISL M 2:JSU oleh Raylyn .J.


Asas Menulis Blog

Salam sejahtera kapada semua yang membaca entri ini. Di sini dipautkan link untuk membantu anda dalam menulis post / entri dalam blog masing2. Selamat mencuba.


Selamat mencuba kepada rakan-raka semua, jika ada persoaalan boleh tinggalkan comment anda dalam post ini dengan klik topik ini dan tulis catatan di bawah penulisan ini. Semoga maklumat ini dapat membantu anda. :)

M1 Taksonomi Bloom Oleh Norafidah By Jaidi @ Zulkipli

TAKSONOMI BLOOM
DISEDIAKAN OLEH :
NORAFIDAH BT JAIDI@ZULKIPLI
PPRSV 6 / 2012

Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956.Taksonomi Bloom menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan.
Ia bercorak hierarki (tahap rendah ke tahap tinggi). Guru akan membuat soalan pelbagai aras untuk menguji tahap berfikir pelajar.


Menekankan aspek kognitif (pengetahuan) – apa yang dicari adalah seperti fakta, teori, dan hukum.
Tujuan : membina kebolehan, pemikiran, dan pemahaman (cth : mencari isi penting daripada petikan yang dibacaTerdapat enam peringkat (tidak semestinya menggunakan kesemua peringkat ini dalam soalancth : pada kertas soalan tahun 1 tidak terdapat tahap sintesis kerana tahap ini merupakan tahap yang tinggi dan tidak sesuai dengan umur murid)

ARAS TAKSONOMI BLOOM

  1. Pengetahuan
  2. Kefahaman
  3. Aplikasi
  4. Analisis
  5. Sintesis
  6. Penilaian


PENGETAHUAN
( selalunya mengunakan kata tanya, cth : bilakah, dimanakah, mengapakah, dan sebagainya)
Tujuan : mengingat semula perkara-perkara yang sudah dipelajari tanpa sebarang perubahan.

Contoh :
1. Bilakah Malaysia merdeka ?
2. Berapa buah negerikah yang terdapat di Malaysia?
3. Siapakah Bapa Kemerdekaan Malaysia?

Objektif
1. Umum : mengetahui
2. Khusus / spesifik : melebal, menyatakan, menulis (eksplisit)


KEFAHAMAN
(kebolehan untuk memberi penjelasan / makna sesuatu perkara)
Konsep : menjelaskan maklumat dengan terperinci.
Merupakan peringkat yang tinggi berbanding peringkat pengetahuan.
Tiga aras penting :
  i. Terjemahan isi (isi kepada huraian, cth : Ibu Ali meninggal dunia.)
  ii. Memberi tafsiran / makna sesuatu maklumat (cth : Setiap manusia di muka bumi ini akan menemui ajal masing-masing. )
  iii. Ekstrapolasi (tafsiran lanjut berdasarkan maklumat yang digambarkan (cth : Kita sebagai manusia biasa mestilah sentiasa bersedia untuk menghadapi perkara yang berlaku pada bila-bila masa sahaja)
Tujuan : memahami sesuatu bahan, menjelaskan menterjemah, merumuskan,menulis, dan membezakan.
Cth : jelaskan, bezakan, bandingkan, ringkaskan, nyatakan, dan seumpamanya.


APLIKASI
Tujuan : menggunakan pengetahuan mujarat (abstrak) untuk menyelesaikan masalah yang maujud.
Objektif :
- Umum : menggunakan, menyelesaikan, menunjukkan
- Khusus / spesifik : menggunakan, menyelesaikan, mengira, menghubungkan, mengendalikan.
Cth : soalan yang menggunakan perkataan bagaimana dan jelaskan.
Menekankan kaedah, prinsip, hukum, dan teori.


ANALISIS
(mengenal pasti sebab secara terperinci)
Definisi : kebolehan untuk menceritakan dan menyusun perkara-perkara yang telah dipelajari kepada beberapa bahagian.
Tujuan : menaakul (mencari) sebab dan musabab (akibat)
Cth :Berikan faktor, punca-punca, sebab-sebab, mengapakah perkara tersebut berlaku.
Meleraikan sesuatu komunikasi kepada beberapa bahagian.
Objektif
  - Am : mencerakinkan, menaakul, menjelaskan, menilai kerelevenan data.

  - Spesifik : mencerakinkan, mengasingkan, membahagikan, menjelaskan srtuktur dan organisasi.
- Cth : Yang manakah antara berikut tidak menerangkan cirri criteria yang betul?
- Cth : Yang manakah antara berikut merupakan kata kerja?
Kosa kata popular : bezakan, bandingkan, asingkan, tafsirkan bahagian, klasifikasikan, sebab, mengapa, huraikan, menaakul, mencerakinkan.


SINTESIS
Menguji kebolehan calon mencantumkan, mengabungkan, dan meintegtrasikan fakta atau idea yang berkaitan (mengembang fakta menggunakan ayat sendiri)
Tujuan : membentuk sesuatu yang baharu.
Objektif :
  - Am : menulis karangan, mencadangkan sesuatu pandangan, menghasilkan karya
  - Spesifik : mengabungkan, mengubah, mereka cipta, merancang, menulis

Cth : Berdasarkan tajuksaya sebatang pen” bina ayat-ayat yang dapat menerangkan mengenai pen tersebut.

Kosa kata popular : mereka bentuk, kumpulkan, susunkan, gubahkan.
Cth mencadangkan : senaraikan beberapa cara kamu boleh mengatasi masalah itu.


PENILAIAN
 Menguji kebolehan calon, membuktikan, menilai, mengesahkan, mengkritik, memberi pendapat mengenai sesuatu peryataan, dll.
Tujuan : membuat penilaian dan pertimbangan berdasarkan kretiria tertentu.

Objektif :
1. Am : menimbangkan nilai, ketekalan, kecukupan data.
2. Spesifik : menilai, membuat pertimbangan.

Jenis : sejauh mana, nilaikan, apakah pendapat kamu.
Cth : Berikan pendapat anda mengenai hal tersebut.
: Sejauh manakan kebaikan menggunakan kereta ke kuliah.


Kasa kata popular : nilaikan, rumuskan, tafsirkan, kritikkan, bandingkan, ulaskan, huraikan, buktikan.

Cth :
1. Pada pendapat kamu, ujian apakah yang sesuai diberikan kepada murid tahun enam?
2. Berbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam proses penilaian program. Bandingkan.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Klik Web IPGKS Miri

Klik laman utama